Garnet - Uvarovite

  • MGU17
  • Garnet - Uvarovite