Garnet - Uvarovite

  • MGU12
  • Garnet - Uvarovite